29

Εταιρεία Πρωτοπόρος

Παρά την νομική υποχρέωση για ύπαρξη στους τόπους εργασίας ατόμων εκπαιδευομένων στις πρώτες βοήθειες μέσω δύο προγραμμάτων, του Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία, διάρκειας 18 ωρών και του Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία-Επείγοντα Περιστατικά, διάρκειας 6 ωρών, η εταιρεία Al Thuraya Holdings προτίμησε την κατάρτιση εργοδοτουμένων της στις πρώτες βοήθειες μέσω του Πλήρους Προγράμματος, διάρκειας 30 ωρών το οποίο εξ ορισμού καλύπτει όλο το φάσμα των πρώτων βοηθειών. Η απόφαση αυτή χρήζει ιδιαίτερης μνείας και επαίνου γιατί η πληρέστερη κατάρτιση στις πρώτες βοήθειες δεικνύει εταιρεία-εργοδότη που ενδιαφέρεται για την ευημερία των εργοδοτουμένων της άσχετα του συνεπαγόμενου γι’ αυτής αυξημένου κόστους, το οποίο είναι συνέπεια της μεγαλύτερης διάρκειας του προγράμματος.

Ως Τάγμα αισθανόμαστε έντονα την επιθυμία να συγχαρούμε την Al Thuraya Holdings και ταυτόχρονα να ευχηθούμε ευόδωση των επιχειρηματικών της στόχων.


Κατωτέρω στιγμιότυπο από την υπό αναφορά κατάρτιση.


Actions: E-mail | Permalink |