St John Association of Cyprus

ANNUAL REPORT 2009 ST JOHN ASSOCIATION LTD GR.doc

ANNUAL REPORT 2009 ST JOHN ASSOCIATION AND BRIGADE GR.doc

ANNUAL REPORT 2010 ST JOHN ASSOCIATION AND BRIGADE GR.doc

ANNUAL REPORT 2010 ST JOHN ASSOCIATION LTD GR.doc

ANNUAL REPORT 2020 ST JOHN ASSOCIATION


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΓΜΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

2010

Ι . ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΣΤΟΧΟΙ

Η πολιτική του Συνδέσμου και Τάγματος Αγίου Ιωάννη συνίσταται στην ενθάρρυνση και προώθηση κάθε έργου ανθρωπισμού και φιλανθρωπίας για την απάμβλυνση του ανθρώπινου πόνου και τη προστασία και διαφύλαξη της εν γένει υγείας του κοινού,χωρίς καμμιά διάκριση με βάση το φύλο, τη φυλή, την κοινωνική τάξη, το χρώμα , την πίστη ή τις πεποιθήσεις του ατόμου.

Η πολιτική αυτή βρίσκει την απόλυτη έκφραση της στο λογότυπο του Συνδέσμου και Τάγματος Αγίου Ιωάννη (εφεξής του Τάγματος) «Στην Υπηρεσία της Ανθρωπότητας».

Η υλοποίηση της πολιτικής αυτής επιτυγχάνεται με την προώθηση των ακόλουθων αντικειμενικών στόχων:

o την προσφορά βοήθειας σε ασθενείς και τραυματίες με την ανάπτυξη και διατήρηση της κατάλληλης οργανωτικής δομής,

o την ορθολογική οργάνωση των υπηρεσιών του Τάγματος,

o την ενδυνάμωση και εμβάθυνση των σχέσεων του Τάγματος με άλλες εθελοντικές οργανώσεις της Κύπρου και του εξωτερικού,

o την ενεργό συμμετοχή σε Επιτροπές του Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα οι οποίες ενασχολούνται με θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τάγματος,

o την οργάνωση Τμήματος Ένστολων Εθελοντών,

o την εξέταση και πιστοποίηση ατόμων στις πρώτες βοήθειες και την κατάρτιση εκπαιδευτών και εξεταστών στη βάση εγκεκριμένων προδιαγραφών,

o την διασφάλιση της ύπαρξης των αναγκαίων εκπαιδευτικών μέσων και ενδεδειγμένων εκπαιδευτικών βοηθημάτων, και

o την απονομή μεταλλίων ή διπλωμάτων για ειδικές υπηρεσίες που προσφέρονται για ανθρωπιστικούς σκοπούς.

ΙΙ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Η αρχή η οποία καθορίζει τους αντικειμενικούς στόχους,τον τρόπο λειτουργίας και γενικά κάθε θέμα που σχετίζεται με το Τάγμα είναι η Διοικούσα Επιτροπή η οποία αποτελείται από έξι (6) Επιτρόπους με το δικαίωμα των τελευταίων να διορίζουν μέχρι και τέσσερα (4) επιπρόσθετα επίκουρα μέλη δίχως όμως αυτά να έχουν δικαίωμα ψήφου.

ΙΙΙ. ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Οι Επίτροποι, μέλη της Διοικούσας Επιτροπής κατά το2010 ήταν οι :

Δρ. Νίκος Σπανός,Πρόεδρος

κ. Πάγκαλος Ζαχαριάδης, Αντιπρόεδρος

κ. Ανδρέας Γιαννακού, Αντιπρόεδρος

κ. Πάνος Κουτουρούσης, Γραμματέας

Δρ. Γεώργιος Παντέλας, Γενικός ΄Εφορος

κ. Αχιλλέας Καλλίμαχος, Ταμίας

Επίκουρα Μέλη της Επιτροπής ήταν οι :

κ. Ανδρέας Χειμαρίδης

κ. Α. Σκοτεινός

Κατά τη διάρκεια του 2010 η Διοικούσα Επιτροπή,συνήλθε σε 8 συνεδρίες κατά τις οποίες ασχολήθηκε ουσιαστικά με θέματα πολιτικής κυριότερα των οποίων ήταν:

1. η περαιτέρω αξιολόγηση των επιπτώσεων, κυρίως οικονομικών, που ενέχει η υπογραφή των Συμφωνιών με το St.John Order.

2. η επαναμελέτη και επακριβής καθορισμός της διδακτέας ύλης και του ωρολογίου προγράμματος των σειρών: Πλήρες Πρόγραμμα, Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία, Ανανέωση Πιστοποιητικού, Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία-Επείγοντα Περιστατικά και Πρώτες Βοήθειες για Νήπια και Βρέφη.

3. η έγκριση των Γενικών Αρχών και Κατευθυντήριων Γραμμών των Δραστηριοτήτων Εκπαίδευσης για την περίοδο 2010και μετά.

4. η κατάρτιση και επιμόρφωση των Εκπαιδευτών του Τάγματος αλλά και των Ανεξάρτητων Ταξιαρχιών.

5. η κριτική επαναμελέτη των Κανονισμών του Τμήματος Ενστόλων Εθελοντών και η αναγκαιότητα δραστηριοποίησης του.

6. η προώθηση του St. John στα Ιδιωτικά Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης, και

7. η στενή παρακολούθηση του θέματος της Νομοθεσίας για τις Πρώτες Βοήθειες που προωθείται από το Υπουργείο Υγείας.

IV. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ενόψει της ανάληψης από το 2008 των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης από την μη κερδοσκοπική Εταιρεία St. JohnAssociation Ltd, το Τάγμα επικέντρωσε τις δραστηριότητες του στην βελτίωση της προσφερόμενης εκπαίδευσης και στην πιο αντικειμενική διακρίβωση της επίτευξης της. Συναφείς δραστηριότητες ήταν:

1. η έναρξη της σταδιακής εφαρμογής του ηλεκτρονικού αρχείου εκπαιδευομένων,

2. η επικαιροποίηση του αρχείου των εκπαιδευτών,

3. η επίσημη παρουσία της ιστοσελίδας του Τάγματος, τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική,

4. η ολοκλήρωση των διαδικασιών εγγραφής της νέας ονομασίας του Τάγματος και παραχώρησης για άλλα33 χρόνια του οικοπέδου στο οποίο βρίσκονται τα γραφεία του,

5. η καταβολή προσπαθειών για μόνιμη επίλυση του προβλήματος «στέγη» στη Λεμεσό,

6. οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για κατεδάφιση του υφιστάμενου και ανέγερση νέου οικήματος για τα Κεντρικά Γραφεία και την Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας,

7. η υιοθέτηση της πρακτικής για διεξαγωγή επαφών και διαλόγου με τους εκπαιδευτές της κάθε επαρχίας,

8. η ετοιμασία«Σημειώσεων» (hand-outs) για τους εκπαιδευομένους στη βάση του τι επικρατεί στην Αγγλία,

9. η εφαρμογή επιμορφωτικών μαθημάτων για τους Εκπαιδευτές Πρώτων Βοηθειών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και της Αστυνομίας Κύπρου• έχουν τύχει επιμόρφωσης 385εκπαιδευτές του Υπουργείου Παιδείας και 130 της Αστυνομίας Κύπρου,

10. η αποδοχή του Τάγματος από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ως παροχέα εκπαίδευσης στις πρώτες βοήθειες,

11. η εισήγηση προς το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού όπως οι πρώτες βοήθειες ενταχθούν στο Πρόγραμμα «Δημιουργικότητα-Δράση-Κοινωνική Προσφορά, και

12. η διοργάνωση τον Ιανουάριο του Ετήσιου Σεμιναρίου για τους εκπαιδευτές του Τάγματος. Θεματικός τομέας τούτου ήταν οι αλλαγές της 9ης Έκδοσης του Εγχειριδίου Πρώτων Βοηθειών.

V. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Βασικός άξονας των ενασχολήσεων του Τάγματος στον τομέα των Διεθνών Σχέσεων ήταν οι προς υπογραφή Συμφωνίες με το St. John Order, πρώτα με την ζήτηση προσφορών από 6 ασφαλιστικές εταιρείες ημεδαπές ή/και του εξωτερικού που δραστηριοποιούνται στη Κύπρο και μετά με τη διεξοδική συζήτηση του θέματος με τον Sub-Prior καθηγητή Villis Marshallκατά την εδώ επίσκεψη του τον Ιούλιο, 2010. Αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών ήταν η επιβεβαίωση του υψηλού κόστους που συνεπάγεται η ικανοποίηση της πρόνοιας για προσκόμιση ενός Εγγράφου Αποζημίωσης - Deed of Indemnity που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Order και η ανάληψη της ευθύνης από πλευράς Order για επαναμελέτη του όλου θέματος.

Τον Ιούλιο 2010 πραγματοποιήθηκε η Μεσογειακή Διάσκεψη των Ομίλων St.John στην Μάλτα, στην οποία την Κύπρο εκπροσώπησε ο κ. Π. Κουτουρούσης.

Οι Δημόσιες Σχέσεις του Τάγματος άρχισαν σταδιακά να λαμβάνουν σάρκα και οστά εφόσον κατά την επίσκεψη του Πάπα Βενέδικτου XVI το Τάγμα με ένστολους εθελοντές προσέφερε υπηρεσίες πρώτων βοηθειών κατά τις τελετές που έγιναν στην Πάφο-στήλη Αγίου Παύλου και στην Λευκωσία-Λευκόθεο και Ανθούπολη.

Το Μάιο πραγματοποιήθηκε σύναξη παλαιών και νέων μελών της Επαρχιακής Επιτροπής Πάφου κατά την οποίαν είχαν απονεμηθεί τιμητικές πλακέτες σε μέλη που απεχώρησαν μετά από ευδόκιμη υπηρεσία από την Επιτροπή.

Μια νέα δραστηριότητα στον τομέα αυτό ήταν η επανέκδοση του πολύπτυχου «Οδηγός Τσέπης Πρώτων Βοηθειών» αφού βέβαια επενέχθησαν οι αναγκαίες τροποποιήσεις. Ο Οδηγός εκδόθηκε σε 5,000 αντίτυπα τα οποία διανεμήθηκαν στο κοινό μέσω Τραπεζών, της Αστυνομίας, Δημόσιων και Ημικρατικών Υπηρεσιών, των Επαρχιακών μας Επιτροπών και σίγουρα των εκπαιδευομένων. Οι πληροφορίες που φθάνουν στο Τάγμα είναι ότι η έκδοση αυτή έτυχε πολύ καλής υποδοχής από το κοινό, μάλιστα σε διάστημα μικρότερο των 4μηνών όλα τα αντίτυπα είχαν εξαντληθεί.

 

ST.JOHN ASSOCIATION LTD

ΕΤΗΣΙΑΕΚΘΕΣΗ

2010

1 . ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Η Εταιρεία St.John Association Ltd έχει συσταθεί μετά από προτροπή και συμβουλή του St.John Order και εγγραφεί ως τέτοια την 14 Ιουλίου 2005. Το Πιστοποιητικό Εγγραφής της φέρει τον αριθμό Η.Ε.163076.

Το σκεπτικό πίσω από την σύσταση της Εταιρείας είναι η αποφυγή ή ο μετριασμός στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό των επιπτώσεων από τυχόν αστικές ευθύνες που δυνατόν να αναφύουν από ενέργειες ή παραλήψεις ατόμων που εργάζονται ή συνεργάζονται με το κίνημα St. John. Η ενέργεια αυτή έχει ταυτόχρονα μία παρεπόμενη επίπτωση,εκείνη της ύπαρξης ομοιομορφίας στις οργανωτικές δομές του St.John το οποίο αριθμεί παρουσία σε 42 χώρες και έχει ιστορία σχεδόν 10 αιώνων. Το St.John Κύπρου συστάθηκε το 1926.


2.ΝΟΜΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ

Η Εταιρεία έχει εγγραφεί ως Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης δια Εγγυήσεων με βάση τον Περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113. Μετά από παραστάσεις προς τον Υπουργό Οικονομικών, η Εταιρεία την 13 Μαΐου 2008 έχει αναγνωριστεί ως Φιλανθρωπικό ΄Ιδρυμα για σκοπούς του άρθρου 9 (1) (στ) των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 – 2007. Απόρροια της αναγνώρισης αυτής είναι η Εταιρεία να μην υπόκειται στην καταβολή Φόρου Εισοδήματος. ΄Ολα τα εισοδήματα της, αφού αφαιρεθούν τα σχετικά έξοδα, μεταφέρονται στο αγαθοεργό ΄Ιδρυμα Σύνδεσμος και Τάγμα Αγίου Ιωάννη.


3. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΑΙ ΤΑΓΜΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Τα Ιδρυτικά Μέλη της Εταιρείας είναι ο Σύνδεσμος και Τάγμα Αγίου Ιωάννη και τα Μέλη της Διοικούσας του Επιτροπής κατά τον χρόνο σύστασης της. Η πράξη αυτή από μόνη της αποδεικνύει και καταδεικνύει τους άρρηκτους δεσμούς της Εταιρείας και του Τάγματος.

Η αμεσότητα της σχέσης μεταξύ των δύο οντοτήτων δημιουργεί, εκτός από οφέλη και κάποια προβλήματα που αναφέρονται ιδιαίτερα στην οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων των δύο. ΄Ετσι υπάρχουν περιπτώσεις, όπως οι δραστηριότητες κατάρτισης οι οποίες εμπίπτουν στην σφαίρα αρμοδιότητας και δραστηριοτήτων της Εταιρείας, αλλά και άλλες, όπως ο εθελοντισμός,των οποίων τα όρια αρμοδιότητας είναι δυσδιάκριτα. Τέτοια θέματα δημιουργούν προεκτάσεις πάνω στην οργανωτική δομή ιδιαίτερα σε επαρχιακό επίπεδο.

4.ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

Η Εταιρεία από την ημερομηνία σύστασης της μέχρι την 31Δεκεμβρίου 2007, παρέμεινε αδρανής. Μέρος αυτού του χρονικού διαστήματος διατέθηκε για ολοκλήρωση των προπαρασκευαστικών ενεργειών για την δραστηριοποίηση της.

Η έναρξη των εργασιών την 1 Ιανουαρίου, 2008, προϋπέθετε την παραχώρηση εκ μέρους του Τάγματος πρώτα της αρμοδιότητας και μετά όλων των αναγκαίων μέσων, ως λ.χ. εκπαιδευτές, εκπαιδευτικός εξοπλισμός και εκπαιδευτικά υλικά, τεχνογνωσία κλπ, προς την Εταιρεία. Η διαδικασία αυτή έγινε χωρίς κανένα πρόβλημα με αποτέλεσμα η Εταιρεία από την πρώτη μέρα δραστηριοποίησης της να είναι πλήρως αποδοτική.

5. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ,ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ, ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Κατά την 4η Ετήσια Συνέλευση της Εταιρείας που έγινε στις 26 Απριλίου, 2010 και στη βάση σχετικής γραπτής εισήγησης του Συνδέσμου και Τάγματος Αγίου Ιωάννη εξελέγησαν οι πιο κάτω ως Σύμβουλοι της Εταιρείας:

Δρ. Ν. Σπανός

κ. Π.Ζαχαριάδης

κ. Α.Γιαννακού

κ. Π. Κουτουρούσης

Δρ. Γ. Παντέλας

κ. Α. Καλλίμαχος

Γραμματέας της Εταιρείας εξελέγη ο κ. Π. Κουτουρούσης

Οι Σύμβουλοι με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 36 του Καταστατικού και με Πληρεξούσιο ΄Εγγραφο διορίζουν τις Επαρχιακές Επιτροπές. Μέχρι σήμερα έχουν διοριστεί Επαρχιακές Επιτροπές για την Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Στο μεταξύ διεξάγονται διαβουλεύσεις για διορισμό παρόμοιας Επιτροπής για την Ελεύθερη Περιοχή Αμμοχώστου. Οι προσπάθειες για τη Περιοχή της Πόλεως Χρυσοχούς δυστυχώς αποδείχτηκαν ατελέσφορες.

Οι Επαρχιακές Επιτροπές είναι ο εκτελεστικός βραχίονας της Εταιρείας αναφορικά με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αναλαμβάνονται.

Κατά το υπό επισκόπηση έτος η Εκπαιδευτική Επιτροπή ασχολήθηκε κατά κύριο λόγο με την επανέκδοση του βιβλίου Πρώτες Βοήθειες για Νεαρά Άτομα, την προσφορά υπηρεσιών πρώτων βοηθειών στο κοινό κατά την επίσκεψη του Πάπα Βενέδικτου XVI, την σύνταξη και κυκλοφορία στους εκπαιδευτές διαφανειών και σημειώσεων έτσι που να επιτευχθεί ομοιομορφία στον τρόπο και επίπεδο διδαχής, το λεπτομερή καθορισμό της διδακτέας ύλης κάθε προγράμματος ανά περίοδο διδασκαλίας, το συμβουλεύσιμο ή μη του διορισμού Επιθεωρητών , την ανάγκη πληρέστερης εκπαίδευσης στις πρώτες βοήθειες των ναυαγοσωστών, τη συστηματοποίηση της κατάρτισης και επιμόρφωσης των εξεταστών του Τάγματος.

6.ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Σε αριθμητικούς όρους η εικόνα των εκπαιδεύσεων παρουσιάζεται βελτιωμένη σε σχέση με το 2009. Τούτο ίσως μερικώς να οφείλεται στην εισαγωγή της σχετικής νομοθεσίας από το Τμήμα Επιθεωρήσεως Εργασίας. Πιο συγκεκριμένα από τον παρακάτω Πίνακα Ι και την σύγκριση του με τον αντίστοιχο του 2009 εξάγεται:

Πίνακας Ι

Προγράμματα

Επαρχία

Πλήρες

Π.Β.Ε/

(F.A.W.)

Αν/ση

Πιστ/κού

Π.Β.Ε.-Ε.Λ.

(EFAW)

Α.Ε.Α.

Ολικό

Αριθμός

Πρ/των

Λευκωσία

137

187

---

310

7

641

61

Λεμεσός

40

131

43

45

66

325

38

Λάρνακα

---

72

5

59

--

136

15

Πάφος

---

14

--

35

6

55

7

Ολικό

177

404

48

449

79

1157

121

<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->αύξηση του αριθμού των εκπαιδευθέντων κατά 20,9%

<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->αύξηση στις επαρχίες Λευκωσίας και Πάφου. Η εμφάνιση της Πάφου είναι καλοδεχούμενο φαινόμενο το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί πιο έντονα ενόψει του διορισμού νέας Επαρχιακής Επιτροπής.

<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->παραμονή στα ίδια επίπεδα της Λεμεσού.

<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->μείωση στη Λάρνακα

<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->απουσία ουσιαστικών διαφοροποιήσεων μεταξύ προγραμμάτων εκτός εκείνου των Πρώτων Βοηθειών στην Εργασία όπου η αύξηση ήταν (27%).

<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Αύξηση του αριθμού των προγραμμάτων από 84 στα 121.

Ο πιο κάτω Πίνακας ΙΙ παρουσιάζει την δραστηριότητα των τριών Ανεξάρτητων Ταξιαρχιών όπου παρατηρούνται τα ακόλουθα:

Πίνακας ΙΙ

Προγράμματα

Ταξιαρχία

Πλήρες

Π.Β.Ε/

(F.A.W.)

Α.Ε.Α.+

Απινίδωση

Αν/ση

Πιστ/κού

Ολικό

Αρ.

Πρ/των

Α.Η.Κ.

37

47

49

404

537

36

Αστυν./

Πυροσβ.

230

24

---

1640

1894

106

Πολ. ΄Αμυνα

140

405

---

24

569

45

Σύνολο

407

476

49

2068

3000

187

<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->συνολική αύξηση των εκπαιδευθέντων κατά 21,8%

<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->σημαντική αύξηση στην Αστυνομία (39,3%) και οριακή στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου

<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->οριακή μείωση στην Πολιτική Άμυνα

<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->μεταξύ προγραμμάτων, σημαντική αύξηση σε εκείνο της Ανανέωσης Πιστοποιητικού κατά65,4% (από 1250 σε 2068) και μείωση στο των Πρώτων Βοηθειών στην Εργασία κατά21,3%

<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->αύξηση του αριθμού των προγραμμάτων από 158 σε187.

Η εκπαίδευση μαθητών της Β΄ Τάξης Γυμνασίων είναι μια δραστηριότητα που ενέχει ιδιαίτερη σημασία εφόσον διαδίδει τις πρώτες βοήθειες μεταξύ νεαρών ατόμων. Κατά το 2010 παρακολούθησαν μαθήματα πρώτων βοηθειών 8,219 μαθητές πέτυχαν δε στις σχετικές εξετάσεις 6,500• ταυτόχρονα σε ιδιωτικά Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης παρακολούθησαν μαθήματα πρώτων βοηθειών 385άτομα και έτυχαν του σχετικού πιστοποιητικού 359.