Μετά από έγκριση του Επίτροπου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συστάθηκε και  λειτουργεί  αρχείο  στο  οποίο  φυλάττονται  ατομικά  στοιχεία  όλων  όσων παρακολουθούν μαθήματα πρώτων βοηθειών. Απώτερος σκοπός και στόχος είναι η  ενημέρωση  στον  κατάλληλο  χρόνο  των  ατόμων  αυτών,  ότι  η  ισχύς του πιστοποιητικού  που  κατέχουν  πρόκειται  σύντομα  να  λήξει  γι΄αυτό  και θα προτρέπονται όπως προβούν σε ενέργειες για ανανέωση του. Παράλληλα με το αρχείο εκπαιδευθέντων λειτουργεί και αρχείο Εκπαιδευτών του Τάγματος το οποίο ενημερώνεται πάνω σε τακτική βάση.