ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣ

Η μακρόχρονη, από το 1926, διασύνδεση του Συνδέσμου και Τάγματος Αγίου Ιωάννη με το St. John Order και το St. John Ambulance του Ηνωμένου Βασιλείου από την μια και από την άλλη ο εθελοντισμός και o μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας τούτου δημιουργούν συνθήκες προσφοράς υπηρεσιών εκπαίδευσης στις Πρώτες Βοήθειες στο μέγιστο δυνατό ποιοτικό επίπεδο και ταυτόχρονα στο χαμηλότερο δυνατό κόστος. Όλα τα προγράμματα, πληροφορίες των οποίων φαίνονται πιο κάτω,ικανοποιούν πλήρως τις προδιαγραφές του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (European Resuscilation Council). Το περιεχόμενο και η μεθολογία εφαρμογής τούτων αντιστοιχούν πλήρως προς τα προσφερόμενα από τοSt.John Ambulance και κατ’ επέκταση ικανοποιούν απόλυτα τις απαιτήσεις του Health and Safety Commission.

Ο Σύνδεσμος και Τάγμα Αγίου Ιωάννη έχει γίνει αποδεκτός από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ως εγκεκριμένος παροχέας εκπαίδευσης στις Πρώτες Βοήθειες.

1. Πλήρες Πρόγραμμα

Η διάρκεια τούτου είναι 30 ώρες και καλύπτει πλήρως τον θεματικό τομέα Πρώτων Βοηθειών.

2. Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία με Απινίδωση (First Aid at Work- AED)

Διάρκεια 21 ώρες.

Σημειώνεται ότι κατά την πρακτική εξάσκηση στον Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή (διάρκειας 3 ωρών) απασχολείται και δεύτερος Εκπαιδευτής έτσι που να ικανοποιείται η σχετική απαίτηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης για ύπαρξη σχέσης 6 εκπαιδευόμενοι ανά αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή και εκπαιδευτή.

3. Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία (First Aid at Work-F.A.W)

Η διάρκεια τούτου είναι 18 ώρες.

4. Ανανέωση Πιστοποιητικού

Το πρόγραμμα αυτό αποτίνεται στους κατόχους πιστοποιητικού του Πλήρους Προγράμματος ή των Προγραμμάτων Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία με ή χωρίς Απινίδωση.Παρακολούθηση του ανανεώνει για άλλα 3 χρόνια το Πιστοποιητικό των πιο πάνω Προγραμμάτων.

Η διάρκεια του Προγράμματος αυτού είναι 12 ώρες.

5. Πρώτες Βοήθειες για Βρέφη και Νήπια

Το πρόγραμμα αυτό αποτείνεται σε νεαρές μητέρες ή/και άτομα που έχουν την φροντίδα βρεφών και νηπίων και διαρκεί 12 ώρες. Χαρακτηριστικό τούτου είναι η προσαρμογή των πρώτων βοηθειών στις ιδιαιτερότητες των πιθανών κινδύνων που ένα βρέφος ή παιδί δυνατόν να αντιμετωπίσει.

6. Εξοικείωση στη Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή

Διάρκεια 6 ώρες. Σημειώνεται ότι κατά την πρακτική εξάσκηση στον αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή στην κάθε τάξη υπάρχουν μόνο 6 άτομα. Συναφώς το Τάγμα ακολουθεί κατά γράμμα τις σχετικές οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council).

7. Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία-Επείγοντα Περιστατικά (Emergency First Aid at WorkEFAW)

Βασικό γνώρισμα του προγράμματος αυτού είναι η προσαρμογή του στις ιδιαιτερότητες της ενδιαφερόμενης επιχείρησης. Η διάρκεια του είναι 6 ώρες.

 8.  Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία – Επείγοντα Περιστατικά με Απινίδωση      

Στο Πρόγραμμα αυτό έχουν προστεθεί 3 ώρες, και έτσι η διάρκεια του είναι 9 ώρες, και στοχεύει στην ικανοποίηση δύο νομοθετικών προνοιών, εκείνων της Κ.Α.Π 198/2009  περί Ασφάλειας και Υγείας  στην Εργασία (Πρώτες Βοήθειες), και του Ν (110 (I)/2008 περί Εγκατάστασης και Χρήσης Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών. Σημειώνεται ότι κατά την διδασκαλία του θεματικού τομέα της Απινίδωσης λαμβάνεται πρόνοια έτσι που οι απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου   Αναζωογόνησης για ύπαρξη σχέσης 6 εκπαιδευόμενοι ανά Εκπαιδευτή και Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή να ικανοποιούνται.

                                                                                 

  

Τα κοινά χαρακτηριστικά των πιο πάνω προγραμμάτων είναι:

 1. Στον κάθε εκπαιδευόμενο δίνονται Σημειώσεις (hands-outs) και Οδηγός Τσέπης Πρώτων Βοηθειών ή/και Βιβλιάριο Πρώτων Βοηθειών σε Επείγον Περιστατικό.
 2. Ο μέγιστος αριθμός συμμετοχής στο κάθε πρόγραμμα είναι 12 και ο ελάχιστος8. Εξαίρεση αποτελούν τα προγράμματα «Πρώτες Βοήθειες στην Εργασίας –Επείγοντα Περιστατικά» όπου ο μέγιστος αριθμός είναι 15 και «Εξοικείωση στη Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή» που μόνο 6 άτομα μπορούν να παρακολουθήσουν το πρακτικό μέρος του που ανέρχεται περίπου στις 3 ώρες.
 3. Το πιστοποιητικό οποιουδήποτε προγράμματος ισχύουν για 3 χρόνια. Για τα Προγράμματα 1, 2, και 3 πιο πάνω το σχετικό Πιστοποιητικό ανανεώνεται για άλλα 3 με την παρακολούθηση του προγράμματος υπ’ αρ. 4. Η ανανέωση του Πιστοποιητικού των υπ’ αρ. 5 και 6 γίνεται με την εξαρχής παρακολούθηση του υπό αναφορά προγράμματος.
 4. Υπάρχει η δυνατότητα να εφαρμοστούν προγράμματα σ’ όλες τις επαρχίες εφόσον παντού λειτουργούν Επαρχιακές Επιτροπές. Ως εκ τούτου μπορούν ταυτόχρονα να εφαρμοστούν περισσότερα του ενός προγράμματα ακόμα και στην ίδια Επαρχία.
 5. Τα Προγράμματα μπορούν να εφαρμοστούν σε χώρο που οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν ή στα δικά μας γραφεία δίχως καμιά επιπρόσθετη επιβάρυνση και σε ώρες που ικανοποιούν τις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης.
 6. Με την ολοκλήρωση οποιουδήποτε προγράμματος διεξάγονται εξετάσεις, ο χρόνος διεξαγωγής των οποίων είναι επιπρόσθετος της διάρκειας του κάθε προγράμματος όπως αναφέρεται πιο πάνω.
 7. Για τα προγράμματα 1, 2, 3, 4 και 5, οι εξετάσεις διεξάγονται από 2 Εξεταστές εκ των οποίων ο ένας θα πρέπει απαραίτητα να είναι ιατρός ή νοσηλευτής, ο δε δεύτερος Εξεταστής δεξιοτήτων. Εξεταστής δεν μπορεί να είναι άτομο που επενέργησε ως Εκπαιδευτής στην ίδια σειρά μαθημάτων.
 8. Διατίθεται βιβλίο στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, η απόκτηση του οποίου δεν είναι υποχρεωτική πλην όμως συνιστάται.
 9. Κατά τη διδασκαλία του θεματικού τομέα "Επιδεσμολογία" χρησιμοποιούνται επίδεσμοι. Επίσης κατά την ΚΑΡΠΑ χρησιμοποιείται πρόπλασμα.
 10. Τα Προγράμματα Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία, διάρκειας 18 ωρών, Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία – Επείγοντα Περιστατικά, με διάρκεια 6 ωρών και η Εξοικείωση στη Χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή, διάρκειας 6 ωρών, επιχορηγούνται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.
 11. Τα πιο πάνω προγράμματα μπορούν να εφαρμοστούν για εργοδοτούμενους συγκεκριμένης επιχείρησης, οπότε λαμβάνουν για σκοπούς επιχορήγησης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού την μορφή μονοεπιχειρησιακών προγραμμάτων ή για εργοδοτούμενους περισσοτέρων της μιας επιχειρήσεων οπότε χαρακτηρίζονται ως πολυεπιχειρησιακά.

9. Κατάρτιση Εκπαιδευτών

Λόγω της σημαντικότητας αλλά και ιδιαιτερότητας του Προγράμματος αυτού αναφέρονται τα πιο κάτω :

(α) Τα ενδιαφερόμενα για παρακολούθηση του Προγράμματος άτομα πρέπει να:

(i) είναι κάτοχοι εν ισχύει Πιστοποιητικού Πρώτων Βοηθειών, του Πλήρους Προγράμματος ή του Προγράμματος Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία με ή χωρίς Απινίδωση,

(ii) είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου,

(iii) είναι διατεθειμένα να εργαστούν για τη Ταξιαρχία ή/και το Τάγμα σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα και στα πλαίσια των σχετικών κανονισμών,

(β)  Η διδακτέα ύλη περιλαμβάνει σε μεγάλο βαθμό Μεθόδους Διδασκαλίας και Οπτικοακουστικά Μέσα .

(γ)  Το δίπλωμα Εκπαιδευτή παραχωρείται σε άτομα που έχουν:

(i)  συμπληρώσει με επιτυχία το σχετικό πρόγραμμα κατάρτισης , και

(ii)  διδάξει με επιτυχία τρείς (3) 90 λεπτές περιόδους κάτω από την επίβλεψη άλλου εκπαιδευτή.

(δ)  Το Δίπλωμα ανανεώνεται κάθε 3 χρόνια εφόσον ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτής έχει:

(i) διδάξει τουλάχιστον σε μία σειρά μαθημάτων, και

(ii) παρακολουθήσει τα ειδικά Σεμινάρια που διοργανώνει το Τάγμα.

Κύρια θέματα των Σεμιναρίων αυτών που κατά κανόνα είναι ετήσια, είναι οι αλλαγές/τροποποιήσεις που πιθανόν να έχουν στο μεταξύ παρατηρηθεί.