ΤΑΞΙΑΡΧΙΕΣ-ΟΜΙΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Στόχος των δραστηριοτήτων αυτών είναι η «ενδοϋπηρεσιακή» ανάπτυξη των ικανοτήτων προσφοράς εκπαίδευσης στις πρώτες βοήθειες με την κατάλληλη κατάρτιση Εκπαιδευτών Πρώτων Βοηθειών και την παροχή όλων των αναγκαίων μέσων και γνωσολογίας.  Έτσι από παλιά λειτουργούν Ανεξάρτητες Ταξιαρχίες στην Αστυνομία Κύπρου και στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου και πιο πρόσφατα στη CYTA, στην Αστυνομία και Πυροσβεστική Υπηρεσία των Βάσεων, στα Τμήματα Δασών, Ανάπτυξης Υδάτων και Οδικών Μεταφορών και στην ιδιωτική εταιρεία Brinx.  Παράλληλα η ίδια φιλοσοφία εφαρμόζεται και στα Ιδιωτικά Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης, Αγγλική Σχολή, Falcon, G.C. School of Carreers, Αμερικάνικη Ακαδημία και Pascal Λάρνακας όπου αποκαλούνται Όμιλοι Αγίου Ιωάννη.  Σημειώνεται ότι την ευθύνη διεξαγωγής των εξετάσεων και πιστοποίησης διατηρεί και διεξάγει το Τάγμα.

Απώτερος στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι η διάχυση των πρώτων βοηθειών μέσα στην κυπριακή κοινωνία με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.  Επίσης η αποδοχή και θεμελίωση τούτων μεταξύ της νεολαίας.

 

 

ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Α.ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ
 

 

Σε οποιονδήποτε Οργανισμό ή Επιχείρηση που απασχολεί τουλάχιστον 100 άτομα ή οποιανδήποτε άλλη νομική οντότητα που αριθμεί τουλάχιστον 100 μέλη  δύναται να συσταθεί «Ανεξάρτητη Ταξιαρχία Αγίου Ιωάννη» (από τώρα και στο εξής «Ταξιαρχία» μετά από έγκριση του Συνδέσμου και Τάγματος Αγίου Ιωάννη (από τώρα και στο εξής «το Τάγμα).
 

Β.ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πολιτική της Ταξιαρχίας συνιστάται στην προαγωγή των αξιών, ιδεών και επιδιώξεων του παγκόσμιου κινήματος St.John με το οποίο το Τάγμα είναι συνδεδεμένο.

Γ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ:

Οι σκοποί για τους οποίους ιδρύεται μία Ταξιαρχία είναι:

  1.  η διδασκαλία της θεωρίας και πρακτικής των Πρώτων Βοηθειών σύμφωνα με τα προγράμματα και τις προδιαγραφές που εγκρίνει το Τάγμα,
  2.  η υποβολή ατόμων που είναι ήδη πρώτοι βοηθοί για κατάρτιση τους από το Τάγμα σε Εκπαιδευτές Πρώτων Βοηθειών σύμφωνα με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές και προγράμματα,
  3.  η υποβολή εισηγήσεων για διορισμό ατόμων σε αξιώματα ή θέσεις έτσι που να διασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία της Ταξιαρχίας,
  4.  η αξιοποίηση Εκπαιδευτών της Ταξιαρχίας σε προγράμματα του Τάγματος, αφού βέβαια ληφθεί η προς τούτο σύμφωνη γνώμη της Ταξιαρχίας,
  5.  η σύνταξη και η πάνω σε μόνιμη βάση τήρηση ενημερωμένου αρχείου ή μητρώου των προγραμμάτων εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκαν όπως επίσης και των ατόμων που τα παρακολούθησαν, και
  6.  η προώθηση της εγγραφής ατόμων  που εκπαιδεύθηκαν στις Πρώτες Βοήθειες στο Τμήμα Ένστολων Εθελοντών του Τάγματος.

Δ.ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Η Ταξιαρχία αποτελείται από την Κεντρική Διοίκηση/Αρχηγείο και όπου κρίνεται συμβουλεύσιμο, και από Επαρχιακές Υπηρεσίες (από τώρα και στο εξής Τμήματα). Στις περιπτώσεις που οι Επιχειρήσεις ή Οργανισμοί έχουν Επαρχιακά Γραφεία κρίνεται σκόπιμο όπως ιδρύονται και Τμήματα της Ταξιαρχίας.

Η Ταξιαρχία τελεί υπό την καθοδήγηση και οδηγίες του Εφόρου της ο οποίος διορίζεται από το Τάγμα μετά από σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης του Οργανισμού ή Επιχείρησης στην οποία η Ταξιαρχία λειτουργεί. Ο ΄Εφορος δύναται να εισηγείται στο Τάγμα άτομα για διορισμό ως Βοηθών Εφόρου τα οποία είναι κάτοχοι εν ισχύει Πιστοποιητικού Πρώτων Βοηθειών ή είναι Εκπαιδευτές Πρώτων Βοηθειών και γνωρίζουν τους κανονισμούς λειτουργίας του Τάγματος. Ενδείκνυται όπως υπεύθυνος του κάθε Τμήματος είναι Βοηθός ΄Εφορος.

Ο ΄Εφορος, καθοδηγεί και αξιολογεί την λειτουργία της Ταξιαρχίας και προβαίνει στην λήψη όλων των ενδεδειγμένων μέτρων για την πιο αποτελεσματική της λειτουργία. Επίσης προάγει τις σχέσεις της τόσο εντός του Οργανισμού/Επιχείρησης όσο και εκτός.
Ιδιαίτερης σημασίας είναι το ότι αποτελεί τον συνδετικό κρίκο της Ταξιαρχίας με το Τάγμα.

Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ

Το Τάγμα παρέχει προς την Ταξιαρχία την αναγνώριση του αυτόνομου μέλους και συνεργάτη.
Το Τάγμα παρέχει δωρεάν βοήθεια, καθοδήγηση και τεχνογνωσία αναφορικά με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες στις πρώτες βοήθειες και μεριμνά για την:
(i) κατάρτιση κατάλληλων πρώτων βοηθών σε Εκπαιδευτές Πρώτων Βοηθειών,
(ii) έκδοση Βεβαιώσεων και Πιστοποιητικών στους Εκπαιδευτές,
(iii) εξέταση και πιστοποίηση ατόμων που συμπληρώνουν εγκεκριμένη σειρά μαθημάτων, και
(iv) διάθεση βιβλίων και άλλων βοηθημάτων

Παράλληλα η Ταξιαρχία:
(i) ακολουθεί πιστά την πολιτική και προάγει τους αντικειμενικούς στόχους του Τάγματος,
(ii) συνεργάζεται στενά με το Τάγμα για όλα τα σχετικά θέματα, και
(iii) αναφορικά με τις δραστηριότητες εκπαίδευσης ακολουθεί και εφαρμόζει πιστά τις Βασικές Αρχές και Κατευθυντήριες Γραμμές που το Τάγμα καθορίζει, όπως αυτές φαίνονται στο Συνημμένο Έγγραφο.

ΣΤ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΤΥΧΗ

Η Ταξιαρχία καλύπτει το κόστος των δικών της δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τους εκπαιδευτές και τους εξεταστές όπως επίσης και το κόστος έκδοσης των σχετικών Πιστοποιητικών. Επίσης καλύπτει το κόστος των δραστηριοτήτων Κατάρτισης Εκπαιδευτών τις οποίες διοργανώνει το Τάγμα μετά από αίτημα και για λογαριασμό της Ταξιαρχίας. Το κόστος αυτό αποτελείται από Δικαιώματα Συμμετοχής και Τέλη Εξετάσεων και έκδοσης Πιστοποιητικού.
Το Τάγμα διαθέτει βιβλία και άλλα βοηθήματα διδασκαλίας σε μειωμένες τιμές, αν δε παρίσταται ανάγκη και εκπαιδευτικό εξοπλισμό με δανεισμό.

Ζ.ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΊΣΕΙΣ

Τιμητικές Διακρίσεις, Μετάλλια και Εύσημα απονέμονται από το Τάγμα σε μέλη της Ταξιαρχίας μετά από δική της εισήγηση. Οι εν λόγω τίτλοι και μετάλλια απονέμονται σε άτομα λόγω των εξαίρετων πράξεων ή υπηρεσιών που προσφέρουν για επίτευξη των στόχων και επιδιώξεων του Τάγματος.
 

Αρ. Φακ: As: 8.1.0
Ιούνιος 2013

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΕΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

1.   Διοικητικές Διευθετήσεις

 Η διδακτέα ύλη και το αναλυτικό πρόγραμμα για κάθε πρόγραμμα εκπαίδευσης καθορίζονται από την Διοικούσα Επιτροπή του Τάγματος οι οποίοι βασίζονται, μεταξύ άλλων, σε αναγνωρισμένα εγχειρίδια διδασκαλίας. Με την επιτυχή συμπλήρωση ενός προγράμματος εκδίδονται τα σχετικά διπλώματα, πιστοποιητικά, ή βεβαιώσεις στα ενδιαφερόμενα άτομα. Η διακρίβωση της επιτυχούς συμπλήρωσης γίνεται με εξετάσεις.

 2.   Αρμοδιότητες/Ορισμός Εκπαιδευτών και Εξεταστών

Η εφαρμογή των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης είναι αρμοδιότητα της Ανεξάρτητης Ταξιαρχίας. Ο Έφορος της καθορίζει τους εκπαιδευτές  για κάθε πρόγραμμα ή σειρά προγραμμάτων,  ενώ τους Εξεταστές ορίζει ο Πρόεδρος  της οικείας Επαρχιακής Επιτροπής του Τάγματος.  Η Κατάρτιση Εκπαιδευτών αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη του Τάγματος.

 3.   Παρουσιολόγια

Για κάθε πρόγραμμα εκπαίδευσης τηρείται από τον Εκπαιδευτή Παρουσιολόγιο  στο οποίο καταχωρούνται από τον ίδιο τα ονοματεπώνυμα και άλλα προσωπικά στοιχεία των εκπαιδευομένων όπως επίσης και τυχόν απουσίες οιουδήποτε. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, τα πιο πάνω Έντυπα μαζίμε το σχετικό CRE (΄Εντυπο Εφαρμογής Προγράμματος και Εξέτασης– ΕεΠΕ) δεόντωςσυμπληρωμένο, παραδίδεται στη Γραμματεία της Επαρχιακής Επιτροπής η οποία αποστέλλει και τα δύο στα Κεντρικά Γραφεία . Σημειώνεται ότι κανένα άτομο δεν μπορεί να παρακαθήσει σε εξετάσεις αν έχει σημειώσει αριθμό απουσιών μεγαλύτερο του 10% των ωρών διδασκαλίας που προβλέπει το πρόγραμμα.

 4.   Προγράμματα

 Τα εγκεκριμένα προγράμματα που επί του παρόντος εφαρμόζονται είναι :

 

(i)            Πλήρες Πρόγραμμα διάρκειας 30 ωρών .

(ii)           Πρόγραμμα Πρώτων Βοηθειών στην Εργασία με Απινίδωση, διάρκειας 21 ωρών.

(iii)          Πρόγραμμα Πρώτων Βοηθειών στην Εργασία διάρκειας 18 ωρών.

(iv)          Πρόγραμμα Ανανέωσης Πιστοποιητικού Πρώτων Βοηθειών διάρκειας 12 ωρών,

(v)           Προγράμματα για Νήπια και Βρέφη διάρκειας 12 ωρών,

(vi)          Πρόγραμμα Πρώτων Βοηθειών στην Εργασία-Επείγοντα Περιστατικά, διάρκειας

            6 ωρών

(vii)         Πρόγραμμα Πρώτων Βοηθειών για Παιδιά και Εφήβους διάρκειας 15 ωρών,

(viii)        Πρόγραμμα Κατάρτισης Εκπαιδευτών Πρώτων Βοηθειών, διαρκείας 26 ωρών,

            και

(ix)          Πρόγραμμα Εξοικείωσης στη Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή,

            διάρκειας 6 ωρών.

 Σημειώνεται ότι η διδακτέα ύλη του κάθε προγράμματος είναι προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες τούτου μεταξύ των οποίων είναι το κοινό στο οποίο απευθύνεται όπως και οι ανάγκες τούτου.

 5.   Εξετάσεις

 Οι εξεταστές και ο χρόνος και τόπος διεξαγωγής της τελικής εξέτασης καθορίζονται πριν τη λήξη του προγράμματος, από τον Έφορο της Ταξιαρχίας με την βοήθεια και συνέργεια του Τάγματος.

Η τελική εξέταση διεξάγεται το αργότερο μέσα σε 3 εβδομάδες από τη λήξη των μαθημάτων, αφού ληφθούν  οι απόψεις του οικείου εκπαιδευτή.

 Η τελική εξέταση αποτελείται από τρία σκέλη:

1. Αναζωογόνηση

2. Χειρισμός επεισοδίου με τραυματίες

3. Χειρισμός αναίσθητου πάσχοντα.

 Οι εξετάσεις 1 και 3 διενεργούνται από εξεταστή ιατρό ή νοσηλευτή και η 2 από εξεταστή δεξιοτήτων. Ο εξεταστής δεξιοτήτων ορίζεται από την ενδιαφερόμενη Ταξιαρχία.

Νοείται ότι στα προγράμματα που προβλέπεται ένας εξεταστής, και ο οποίος κατά κανόνα είναι εξεταστής δεξιοτήτων, αυτός ορίζεται από το Τάγμα.

 Οι εξεταστές συμπληρώνουν και υπογράφουν το Έντυπο Εφαρμογής Προγράμματος και Εξέτασης (ΕεΠε) το οποίο αποστέλλεται στα Κεντρικά Γραφεία του Τάγματος για καταχώρηση στο Μητρώο και έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών.

 6.   Πιστοποίηση

Μετά την επιτυχή εξέταση εκδίδεται πιστοποιητικό το οποίο ισχύει για 3 χρόνια. Με την συμπλήρωση των 3 χρόνων και αν δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός (1) μηνός από την ημερομηνία λήξης του Πιστοποιητικού, το ενδιαφερόμενο άτομο, αν είναι κάτοχος εν ισχύει Πιστοποιητικού του Πλήρους Προγράμματος ή του Προγράμματος Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία με Απινίδωση ή τέλος του Προγράμματος Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία μπορεί να παρακολουθήσει το πρόγραμμα «Ανανέωσης Πιστοποιητικού Πρώτων Βοηθειών» για να του εκδοθεί νέο Πιστοποιητικό για άλλα 3 χρόνια. Αν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός από την λήξη του σχετικού Πιστοποιητικού το εν λόγω άτομο υποχρεούται να παρακολουθήσει εξ’ αρχής το Πρόγραμμα.

Για τα Προγράμματα για Βρέφη και Νήπια, Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία-Επείγοντα Περιστατικά και Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή το Πιστοποιητικό ανανεώνεται με την εξ’ αρχής παρακολούθηση του Προγράμματος.

 7.   Επανεξέταση

Σε όσους δεν έχουν επιτύχει στην εξέταση παρέχεται δεύτερη ευκαιρία με την επανεξέταση τους η οποία ορίζεται σε χρόνο που δεν  υπερβαίνει τις 6 εβδομάδες και κατά προτίμηση με την εξέταση της επόμενης ομάδας. Στο μεταξύ ο εκπαιδευτής έχει υποχρέωση να προσφέρει βοήθεια στους επανεξεταζόμενους. Τυχόν αποτυχία στην επανεξέταση συνεπάγεται επανάληψη του προγράμματος.

 8. Τήρηση Μητρώου 

Η κάθε Ανεξάρτητη Ταξιαρχία τηρεί Μητρώο στο οποίο φαίνονται οι Πρώτοι Βοηθοί όπως και οι Εκπαιδευτές Πρώτων Βοηθειών που διαθέτει. Κατ’ ελάχιστο το εν λόγω Μητρώο θα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες για τις σειρές μαθημάτων που ο κάθε ενδιαφερόμενος παρακολούθησε, για τον χρόνο παρακολούθησης και για τυχόν τιμητικές ή άλλες διακρίσεις.  

 

 Αρ.Φακ: As: 8.1.0

       

Ημερομηνία: Ιούνιος, 2013